جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول چغندر 1398/8/2 1397/7/22 1397/8/2
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه لوله 1397/7/28 1397/7/18 1397/7/28
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه خرید مشعل های حرارتی گاز سوز 1397/7/24 1397/7/16 1397/7/24
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین دیوار خود ایستا 1397/7/24 1397/7/16 1397/7/24
5 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه برداشت محصول ذرت علوفه ای 1397/7/4 1397/6/24 1397/7/4
6 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول ذرت علوفه ای 1397/7/4 1397/6/24 1397/7/4
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سینی نشاء 1397/6/24 1397/6/17 1397/6/24
8 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه خرید بذر یونجه رقم همدانی وکود اسید هیومیک گرانوله 1397/6/21 1397/6/14 1397/6/21
9 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید نوار تیپ 1397/6/20 1397/6/13 1397/6/24
10 شرکت کشت و صنعت اسفراین خرید سم قارچ کش 1397/6/19 1397/6/12 1397/6/20
12345678910...صفحه آخر