جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش خربزه 1397/4/24 1397/4/11 1397/4/24
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش مقدار حدود 65تن پنبه(وش) 1396/11/15 1396/11/3 1396/11/12
3 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش حدود 45 تن گندم و حدود 20 تن جو 1396/11/15 1396/11/2 1396/11/14
4 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش دانه هندوانه آجیلی 1396/10/25 1396/10/14 1396/10/24
5 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش 3 دستگاه از وسائط نقلیه سواری و 3 دستگاه تراکتور جاندیر و 2 دستگاه موتور سیکلت 1396/10/25 1396/10/14 1396/10/25
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی و تعدادیحلقه لاستیک فرسوده و لوازم مستعمل 1396/8/14 1396/8/1 1396/8/15
7 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش دانه هنوانه آجیلی 1396/6/21 1396/6/2 1396/6/20
8 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش دانه هندوانه آجیلی 1396/5/17 1396/5/8 1396/5/15
9 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش خربزه 1396/4/18 1396/4/4 1396/4/18