جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت اسفراین حمل خربزه 1397/4/30 1397/4/15 1397/4/30
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه خرید کود و سم 1397/4/24 1397/4/11 1397/4/25
3 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه خرید لوله و توربین چاه عمیق 1397/4/24 1397/4/11 1397/4/25
4 شرکت کشت و صنعت اسفراین برداشت مکانیزه گندم و جو 1397/3/1 1397/2/22 1397/2/31
5 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه خرید کود و سم و بذر 1396/11/25 1396/11/15 1396/11/25
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین اجرای سه باب استخر 1396/11/15 1396/11/5 1396/11/21
7 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده حمل چغندرقند 1396/8/15 1396/8/9 1396/8/15
8 شرکت کشت و صنعت اسفراین آگهی مناقصه خرید لوله جدار چاه 1396/6/29 1396/6/26 1396/6/30
9 شرکت کشت و صنعت اسفراین حمل خربزه به میادین میوه و تره بار به سراسر کشور 1396/4/18 1396/4/22 1396/4/25