مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
علی اصغر ضرغامی رئیس هیئت مدیره
رمضانعلی موحدیان نائب رئیس هیئت مدیره
محسن محسنی عضو هیئت مدیره
حمید برکی مدیرعامل