مأموریت


1- فعالیت کمی وکیفی اقتصادی در زمینه تولید محصولات کشاورزی شامل گیاهان علوفه ای ، صنعتی ، غلات ، صیفی جات ، باغات پسته ، بذر اصلاح شده و بازنگری مستمر الگوی کشت متناسب با پتانسیل های تولید و بازار فعلی و آینده .

2- فعالیت اقتصادی و کیفی دامپروری با آخرین تکنولوژی مربوطه .

3– تولید محصولات کشاورزی و دامی به منظور تامین بازارهای شهرستان ، استان و کشور با چشم انداز صادرات

4– بازنگری و اجرای مستمر نظامهای بهره برداری نیروی انسانی و نظامهای بهره برداری به منظور رشد مستمر اقتصادی شرکت .

5- اجرای طرح های توسعه ای با مشارکت بخش خصوصی